Privaatsuspoliitika • Visionest

Privaatsuspoliitika

Visionest Institute OÜ / Directori kliendiandmete töötlemise põhimõtted

1. Tellimuse vormistamisel küsime kliendilt järgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ning e-posti aadress.

1.1. Juhul, kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja on erinevad, peab tellija mõlema kohta esitama punktis 1. fikseeritud andmed.

2. Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärgid:

2.1. Kliendi isiku kindlaks tegemine.

2.2. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine: veebiligipääsu võimaldamine.

2.3. Kliendiga suhtlemine Directori tellimusega seoses: tellimuse pikendamine, tellimisinfo jagamine, veebiteenuste pakkumine- artiklite lugemisvõimaluse tagamine.

2.4. Kliendibaasi haldamine.

2.5. Kampaaniate korraldamine ja kliendirahulolu-uuringute tegemine.

2.6. Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine, meeldetuletuse saatmine tellimuste lõppemise kohta.

2.7. Kliendi tarbimiskäitumise analüüsimine müügikanalites.

2.8. Seaduses sätestatud kohustuste täitmine või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamine.

3. Lisaks kliendi avaldatud isikuandmetele on Visionest Institute OÜ-l õigus kontrollida ja täiendada tema isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.

4. Klient annab Visionest Institute OÜ-le õiguse avaldada oma isikuandmeid isikutele, kellega Visionest Institute OÜ teeb koostööd tellimuste täitmiseks vms. Sellisteks isikuteks on IT-partnerid ning tellimisvõimalust (e-arve püsimakse jne)  vahendavad või osutavad isikud jms asutused ja organisatsioonid . Visionest Institute OÜ ei võõranda, rendi ega anna muul viisil kolmandatele isikutele üle või kolmandate isikute kasutusse kliendi andmeid.

5. Isikuandmete töötlemisel on kliendil kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, millest olulisemad on:

5.1. Õigus saada Visionest Institute OÜ-lt teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.

5.2. Õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

5.3. Õigus keelata oma kontaktandmete kasutamist reklaami ja pakkumiste saatmiseks.

5.4. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud.

5.5. Õigus pöörduda Visionest Institute OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

6. Reklaamiks ja pakkumisteks ei loeta teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).

7. Veebilehel director.ee kasutame küpsiseid, mis aitavad koguda infot lehe külastatavuse kohta. Lisaks kasutame automaatset andmekogumisprogrammi Google Analytics.

8. Isikuandmete jagamine

8.1. Uudiskirjade saatmiseks kasutame Mailchimpi programmi, nende saatmiseks saab registreerida meie kodulehtedel või koolitustel. Uudiskirjast on võimalik igal ajal loobuda.

8.2. Arveldusandmed saadame raamatupidamisfirmale.

8.3. Vajadusel saadame maksekohustuste rikkumisel andmed võlgnevuste kohta (sh kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa) teavet maksehäireregistrisse, mida peab AS Creditinfo Eesti (registrikood 10256137) ning mida maksehäireregistri kasutajad (nt pangad, tööandjad jne) kasutavad krediidiotsuste tegemiseks ja lepingupartnerite taustakontrolliks.

8.4. Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtule ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastavate nõuete menetlemisega.

8.5. Esitades ajakirja tellimuse veebis, edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

9. Isikuandmete hoidmine

9.1. Hoiame isikuandmeid google drives, müügitarkvaras Scoro, otseturunduse tarkvaras Mailchimp ja ajakirja tellijate baasis, millele saavad ligi vaid seda infot oma töös vajavad töötajad.

9.2. Töötajate töölepingutes on ettenähtud kliendiandmete konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus ning vastutus selle olulise kohustuse rikkumise ees.

9.3. Meie töötajad kasutavad tööalase info vahetamiseks mõeldud nimelist e-posti aadressi, mistõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info turvaliselt läbi meie poolt kasutatava usaldusväärse teenusepakkuja (OÜ Zone Media) meiliserveri.

10. Andmete säilitamine

10.1. Tellijate infot säilitame 7 aastat peale tellimuse lõppemist.

10.2. Uudiskirjade infot saadame nii kaua kui soovite. Teil on alati võimalik uudiskirjast loobuda vajutades uudiskirjas olevale spetsiaalsele lingile.

Teil on õigus:

  • saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh õigus saada tasuta koopia töödeldavatest isikuandmetest;
  • esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas;
  • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud;
  • nõuda isikuandmete kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek osaliselt või täielikult tagasi;
  • pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole
  • Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti director@visionest.institute vahendusel või telefoni (+372) 668 4770 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama director@visionest.institute vahendusel või telefonil (+372) 668 4770.

11. Veebiväljaande Director/Inseneeria toimetusel on õigus laekunud artikleid toimetada. Väljaandes avaldatud artiklid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud teosed.

12. Andmekaitse eest vastutab ettevõtte tegevjuht Anu-Mall Naarits, kes on läbinud sellekohase koolituse.