Tellimistingimused • Visionest

Tellimistingimused

Üldised ajakirja Director tellimistingimused

1.Tellijal on õigus saada ajakirja Director (edaspidi: väljaanne) tellitud perioodiks veebi teel.

1.2. Tellijal on õigus tellida väljaannet Visionest Institute OÜ (edaspidi: väljaandja) poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.

1.3. Tellijal on õigus esitada väljaannet puudutavaid pretensioone väljaandja klienditeenindusse Visionest Institute  OÜ, Peterburi tee 2, Tallinn, telefon +372 668 4770.

1.4. Tellijal on õigus nõuda tellimuse annulleerimist juhul, kui Visionest Institute OÜ rikub vähemalt 3 korda antud kokkuleppega talle pandud kohustusi. Tellimuse annulleerimiseks peab tellija Visionest Institute OÜ-le esitama kirjaliku avalduse, milles on fikseeritud ka annulleerimise põhjus.

1.5. Tellimuse annulleerimise korral on tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus annulleerimise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Sellest arvestab Visionest Institute OÜ maha 10% annulleerimiskuludena, kuid mitte vähem kui 3,20 €. Tellimuse annulleerimiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab tellija näitama ära pangakonto nr ja selle omaniku. Sularaha tagasimakseid Visionest Institute OÜ ei teosta. Tellimuse annulleerimise korral kannab Visionest Institute OÜ väljamaksmisele kuuluva summa tellija poolt kirjalikus avalduses näidatud pangaarvele kuu aja jooksul. Visionest Institute OÜ ei teosta tagasimakseid juhul, kui tellimus on vormistatud koos tasuta lisaväärtusega. Tellija ei ole kohustatud annuleerimistasu maksma juhul, kui tellimuse annulleerimise põhjusena on tõestatud, et väljaandja ei sisesta kliendiandmeid ajakirja Director tellijatebaasi.

2. Tellija kohustused:

2.1. Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ning e-posti aadress digikonto loomiseks .

2.2 Juhul, kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja on erinevad, peab tellija mõlema kohta esitama punktis 2.1. fikseeritud andmed.

2.3. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult.

2.4 Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on nõus antud kokkuleppes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

3. Väljaandja õigused:

3.1. Väljaandjal on õigus kehtestada väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused. Soovituslikult teavitab väljaandja tellimishinna ja -tingimuste muudatustest tellijat 14 päeva enne nende jõustumist või muutumist

3.2. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada väljaande osaline või täielik avaldamine. Soovituslikult teavitab väljaandja tellijat sellest 7 päeva enne vastava otsuse jõustumist. Väljaandja kohustub teostama tagasimakse saamata jäänud aja ulatuses kuni tasutud tellimuse lõppemiseni. Tagasimakse peab toimuma kahe kuu jooksul pärast vastava teate väljastamist. Tagasimakse tehakse maksja kontole, kust varasem tellimuse eest tasumine laekus.

3.4. Juhul, kui tellija ei täida kokkuleppe punktis 2 toodud kohustusi, ei garanteeri väljaandja tellimuse jõustumist ning seda ei loeta kokkuleppe väljaandjapoolseks rikkumiseks

3.5. Väljaandjal on õigus nõuda kokkuleppe punktide 2.1., 2.2., 2.3 ja 2.4. täitmist tellija poolt. Juhul, kui tellija ei tee seda 14 päeva jooksul, on väljaandjal õigus tellimuse täitmine peatada või lõpetada. Tellimuse eest tasutud summa kantakse kliendi arvele tagasi.

3.6. Väljaandjal on õigus kasutada punktis 2.1. nimetatud tellija kontaktandmeid erinevate pakkumiste tegemiseks väljaandja toodete osas. Kui tellija ei soovi nimetatud pakkumisi, tuleb tellijal sellest informeerida väljaandjat kirjalikult posti teel aadressil: Visionest Institute OÜ, Peterburi tee 2, Tallinn või e-posti teel aadressil director@visionest.institute

4. Väljaandja kohustused:

4.1. Juhul, kui tellija täidab kõiki talle antud kokkuleppega fikseeritud kohustusi, garanteerib Visionest Institute OÜ väljaande Director tellimuse täitmise vastavalt käesoleva kokkuleppe tingimustele.

5. Tarnetingimused:

5.1. Väljaande lugemisõigus director.ee lehel edastatakse kliendile kohe pärast tellimuse esitamist.

6. Püsimaksega tasumine:

6.1 Püsimaksega tasumiseks valib klient kodulehelt võimaluse “Igakuine püsimakse”.

6.2 Püsimaksega tellimise korral pikeneb tellimus automaatselt igakuiselt senikaua, kuni klient ei ole teatanud kirjalikult oma soovist tellimus lõpetada. Iga tasutud kuumakse eest ta saab kuu aega digilugemist.

6.3 Püsimaksete arvelduskuupäev on iga kuu 1. päev olenemata sellest, mis kuupäeval on klient püsimaksetega liitunud.

NÄIDE: Kui klient on püsimaksetega liitunud 18.03, siis tema kaardilt laekub kohe kuumakse perioodi 18.03.- 18.04. eest. Järgmine arvelduskuupäev on 01.04. ja see hõlmab perioodi 19.04.- 18.05.

6.4 Kui klient soovib püsimaksega tehtud tellimust lõpetada, siis peab ta sellest teavitama e-maili aadressil director@visionest. institute. Kui klient edastab püsimaksete lõpetamise soovi varem kui 5 tööpäeva enne kuu lõppu, siis järgmisel kuul kuumakset ei rakendata. Kui klient edastab püsimaksete lõpetamise soovi hiljem kui 5 tööpäeva enne kuu lõppu, siis järgmisel kuul rakendatakse kuumakset ja tellimus lõpeb ülejärgmisel kuul.

6.5 Tagasimakseid ei teostata.